Explore
Sign Up
Login

(OshO)

PO# 560261
India
India
On a Mission To Live The Best Life Possible.Come.What May !!
August 8, 2018
 

|અંધારા ને નફરત નહીં, પરંતુ દિપક સાથે પ્યાર|

નફરત ભરી જીંદગી જાણે સાવ "અંધકાર..."
ફરી ફરી ને  કાં આંખે વળગે ? દુ:ખ તણો અણસાર,ડામવાં જાતા અંધકાર ને, થાકયો હું અપરંપાર,
એવા માં અંતર માં જાગ્યો અેક વિચાર,
લાવ ને કરું હું "દિપક"સાથે પ્યાર ભયોૅ વ્યવહાર,જાણે ગાયબ થયો અંધકાર અને પામ્યો સુખ અપાર...!
-પાથૅ

BE KIND
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
August 7, 2018
 

સૌ સારાં વાના થાશે...!
નાવ નદી એ થી નીકળી, સમિર સાથે અથડાશે...
હીલોળે ચડશે, અને કિનારે લદાશે,
છતાંયે પકડ ના ગુમાવશે, સૌ સારાં વાના થાશે...!

આફત ની શી વસાત ? આ માનવી ની જાત...
દુ:ખ માં હશે દિન, તો સુખ કેરી રાત,
નાની નાની વાત માં, ના કર ચંચુપાત;
મહેનત કરતાં ફળશે, લખેલ ભાગ લલાટ..
અેક સમય તારો આવશે ને સૌ સારાં વાના થાશે...!

- પાથૅ

SAY HELLO TO SUMMER
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
August 6, 2018
Mira Bhayandar, India

કાદવ માં જે ખીલે,તે જ કમળ;
બાકી બધું ઝાંઝવા નું મૃગજળ,
સમઝ હોય તો સમજી લેશો,
નથી કોઈ પુજતું, સૂરજ ને પણ ઢળતી પળ!
જીંદગી છે, ન ગમે તો માનજો એક પઝલ,
અને ગમેે તો માન જો એને જ ગઝલ!
ઈરાદા રાખજો હંમેશા અટલ...
અંગત સાથે ભળવા માં,
કામ કયાં આવે છે? એક બે બોટલ...
સારાં સબંધો નુંજ મારજો ટોટલ,
બાકી બધું ઉધાર જો, ખાતે રદ્ બાતલ..
જીંદગી છે, ન ગમે તો માનજો એક પઝલ,
અને ગમેે તો માન જો એને જ ગઝલ!..

-પાથૅસારથિ મગિયા

SAY HELLO TO SUMMER
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
July 20, 2018
 

Rastaa geela hai, Fisalna Mat...

Kuch karna ho toh, shuruaat sirf kar, Kamyaabi ki Parwaa karna Mat... Rasta geela hai, Fisalna Mat!

Chunautio se kya ghabrana?...
Ladna, bhidna, par maidaan chod na Mat... Rastaa jaroor geela hai, par Fisalna Mat...

Hoga asar jaroor ek din, Manzil par.. Tu mehnato ka silsila todna Mat...
Rastaa geela hai, fisalna Mat...
Fisal bhi gaya toh, phir ek baar uthna...

Muskurahat se rishta todna mat..
Rasta geela hai, Fisalna Mat...!
©Parth

TRUSTING ONE ANOTHER
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
July 13, 2018
 

My Dear Wife !

Your presence in my life is a Merak ! The time we spent together over a cup of coffee is not less than a utepils...!

My Jijivisha on this Firgun day is that you always be Re Nao as you are, the kilig feeling stay always alive, and the love that you bring to all of us may come to you forever...!

Many Happy Returns Sweetheart :)

-Truly Yours

Thumb_signature_1531454875559
A MAN'S BEST FRIEND
Thumb_1451111417
PO#560261
2
0
July 7, 2018
 

Some thoughts :

Punjabi youth are The undoubtedly the pillar and the strength of the Indian Army.. If these entire generations are made victims of Drugs, Liquor or unethical social evils,Do you think Indian Army still be the same it is today? It 'll be easier for the enemies to grab the India once again...Just Think.

Thumb_signature_1530944663552
4th of july
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
June 13, 2018
 

Dear Amitbhai,

Wishing you a Very Happy Birthday, May all your dreams come true and you have all the pleasures and peace in life. Once again,Many Many Happy Returns of the day...Cheers:)

-R.D.Magia & Family

My Heart
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
June 9, 2018
Mumbai, India

NOTEBOOK DISTRIBUTION BY HISWISH CHARITABLE TRUST

In fond memories of  "Jainish"... Just like every year, this time too, HISWISH CHARITABLE TRUST has arranged for Distribution of Notebooks to the needy students.

Please spread the words to the needy and join the hands for this noble cause...
For More Details, get in touch with Mr.Ashok on +919029952161
Thank You,
-Hiswish Charitable Trust-Mumbai

NOBODY IS PERFECT
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
May 13, 2018
 

Mom !

The word "Mom"for me is indeed a superior than the word "Om"...

"Mom" is everything that can't be compared to anything... "Om" gives you peace over a period of time, but your mom's soft touch and love brings peace just in a moment.

Om is practiced by very few amongst the humans & there are very very few who has witnessed its benefits..
But Mom... Entire universe is the witness and each atom is benefited...

Om may stop giving benefits if you stop practice... But your mom 'll increase her love, affections and care if you stop giving attention..

You are a good human being if you love your "Mom" More than "Om"

Happy Mother's Day to all !!

Thumb_signature_1526192035554
CELEBRATE MOTHER'S DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
March 25, 2018
 

Wish you a Very Happy Birthday kiranbhabhi,
May you achieve all the success in life and this new year brings lots of Joy, Happiness with sound health & wealth.
-Magia family

RANDOM ACTS OF POETRY - DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
March 4, 2018
 

#Modern Edison...

It's the faith which makes you to love, Not the distance,space, nature or the caringness...

100 good things can be spoilt by just a small bad things in life...

Even.if you learn the entire mechanism to play a piano or a guitar, but if a single wire or switch is broken, it 'll give you a Very irritating music..

Sometimes you talk to a person you love, more than 1000S times a day in your busy life..

And you sometimes doesn't speak a word or go ignored for.more than once even if both of you are totally free...

You are the only creator of your life, rest all will just mind their business...

Good Night

PULSE
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
March 3, 2018
 

Lessons from the life:
1.Sometimes the Ego doesn't let you go easy in life. The more you nurture it, the more danger it becomes.

2.In the Court of Love, People will believe a piece of paper more than a caring heart and countless affections.

3.Festivals are for the enjoyment, but at times, it comes with a heavy cost.

4.Direct fights are far far better than an indirect friendships.

5.Nothing is permanent, and nothing is temporary either, just like some bad habbit of going in a bad mood so often..:)

Good Night

PULSE
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
March 2, 2018
Mira Bhayandar, India

Wish you and your loved ones a Very Happy and colourful holi which teaches us that everything in the world is colourful, it's we, who has to accept it..

PULSE
Thumb_1451111417
PO#560261
2
0
February 28, 2018
 

As a child, It made me wonder,
Why the screen was brighter that day,
At night, my mom said Chandini was being aired that time...

All of sudden, I saw your image on a filmi magazine in my college library, since then I started searching for you...wherever I went..! Just to have a glimpse of you...

Then my busy life, made me met/ witness many actresses on and off screen, but what I ever wanted, was still a dream,

Aur achanaq se tera yuhi chale jaana, na hi toh mein achcha kahunga, nahi toh buraa, coz
This is the fact and the reality, Sridevi is no more...

#RestWellInPeace #Sridevi

MY HEART IN YOURS
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
February 25, 2018
 

Lessons from Sridevi's Untimely Death:
1. Do not count your age but always ensure your heart is young enough to cope up the stress you hold
2. There's nothing like tomorrow, start doing good Today, and always wait for tomorrow for bad things in life
3. Spend time with family, friends and loved ones, that 'll help you burst the stress level, Digital Gadgets wont!
4. Make sure you exercise regularly, and drink sufficient water
5. Life is beyond money, wealth and ego
#OmShanti #RIPSridevi

LETTRS BLACK AND WHITE
Thumb_1451111417
PO#560261
2
0
February 14, 2018
 

Only You..Krinalising me 'itsYou..

Who can touch my soul during the toughest time... Is only You...

Who nurtures my heart with deepest of feeling... Is only You...

The one who lives in my mind, heart and the feeling... Is only You...

When my time is bad, still the one who makes my day... Is only You...

Each time I look at the sky, the one who over limits the sky, Is only You...

Her love for us, Is deepest than the ocean is You...

Only You are You...no other can take a place where for me, there's You...!

HAPPY VALENTINE'S DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
February 5, 2018
Mumbai, India

To,
Satyam Agarwal

Many Congratulations to the newly wed couple.
Wish you guys have a great life ahead ,
Our party sharty shall remain due, have a good time ...

-Parth Magia

TOASTING ON 2017
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
January 1, 2018
 

May this new year brings
Lots of Joy, Happiness and Prosperity to you and your loved ones.
Happy New Year 2018
~ Magia Parivaar

A TOAST
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
January 1, 2018
 

Happy New Year 2018
Wish the Ishwar blesses you and your loved ones with the,
Helping Hands so that it can reach to the needy,
Sound Ears so that it can listen the joys of nature and also can understand the untold pain of others,
Bright Eyes which can see the goodness in others and badness in self
Magical Heart which can connect with each one and respect others
Beautiful lips which praises the truth but doesn't speak out the bad.
Beautiful Character, Purest Soul and Cheerful time, That's our wish.
HAPPY NEW YEAR 2018
- Magia Parivaar

Thumb_signature_1514777298683
PUT ON YOUR PARTY HAT
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
December 25, 2017
Mumbai, India

||Season's Greetings||

May Peace be your gift at Christmas and Your blessing all year through!

Merry be your Christmas peaceful be your home joyful be your family blessed be each one.

~Truly Yours,
The British Metal Corporation India P Ltd and its Entire Team
Tel : 022-22821915

CHRISTMAS ICON
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
December 25, 2017
 

Dear Sir,

May Peace be your gift at Christmas and Your blessing all year through!

Merry be your Christmas peaceful be your home joyful be your family blessed be each one.

~Truly Yours,
The British Metal Corporation India P Ltd and its Entire Team
Tel : 022-22821915

PUT ON YOUR PARTY HAT
Thumb_1451111417
PO#560261
0
0
December 7, 2017
 

May this Special Day brings lots of Joy, Happiness and Love to this lovely couple who shares bond just like a Kite and a thread, Sita and Ram, Vishnu and Laxmi. May this bond gets stronger and more stronger..
HAPPY ANNIVERSARY BRO & BHABHI :)

TIS THE SEASON
Thumb_1451111417
PO#560261
2
0
November 30, 2017
Mumbai, India

Ek Satya Haqiqat

E Jya Ekvaar Vote Mangi ne Gaya Pachi Bijivaar Jya Sudhi emna Khota Sapna Loko bhuli na jaay, tya sudhi dekhase ja nahi....Jem ke Amethi....UP...Bihar...!

Har Nava election ma nava nava loko ne murkh banavi ne laabh khati javano..."Navi Ghodi no navo daav" aa vakhte Notebandi, GST par emni daanat bagdi Che.

Man marji thi potana swarth mate Topi, Janoi, Mala, Tilak, Kadu, Peri layine loko ne Nehru jeva Dusht ane Murkh banav vama Number 1...

E saware Horse, sanje Suvar ane bapore Gaay ne pan aarogi le...
Ene Saware Mandir ma upvaas karta, Bapore Ibaadat karta tatha Rate Prayer ma Jata ghana E Ghanivaar Joyo Che...

Eni Mate Sidhu Ganit, Loko ni taklif no bharpur faaydo utha...

GIVING DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
November 21, 2017
 

To My Wife :

Only You Can Do That !!
Only You can
Bring life in my life...
Touch my heart,
and nurture my soul !

Only You can
Make any damn moment a remarkable memory,
Steal away my dark,
And create Garden in my heart !

Only You Can
Make me learn that,
It's not important to be a Marigold, Rose or a lotus, what's important is "Flowering",

Only You Could
Be the one whom I love the most,
Only You Can
find me a way, when I am lost...

Forever Yours,
~ParthSarthi

Thumb_signature_1511218103200
POETRY BOOKS
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
November 15, 2017
Mumbai, India

Namaskar Mitro,
E Jinnah Ni Jevo Patel Che...Ne Nehru jevo Rastravadi Che..E ni vaat ma Ek Bhikhaari kartaye vadhare dum che.. Eni pase circus nu audience Che, ne Ghetao ni jamaat Che.

Hali malyo Che aaje Sardar patelo na santano ne Aarakshan jeva Dusht ta ni Ramat ramadva... Yaad rakhje, patelo ye Karodo na daan karva vali, garibo ne rojgaar aapva vali kom che. Aarakshan ni bhikh magva vali nahi.
Girgit kartaye vadhare tara rango Che. Tari pase Aarakshan na mudde ene lagtu koi Draft bill hoy to vaat kar. Khali Hinduo na vote ne Haramjaadi Congress ne havale karva ja hoy to Shudh Desi Surti ma Kahi de. Ame Sidhi rite tane samji jasu.
- Ek Sardaar Premi Gujarati

I LOVE WRITING DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
October 20, 2017
Mira Bhayandar, India

Resolution for the New  Year
1) Keep the Society Clean
2) Respect Women
3) Spread Love
4) Help Silently to the Needy
5) Obey Traffic Rules
6) Accept Change
7) Be Humble, Polite and Happy

All these you have to initiate, and practice, then only a True Happiness will be with you which will last longest..
Wish you a Very Happy and Prosperous New Year !!

Thumb_signature_1508466221827
PARTY TIME
Thumb_1451111417
PO#560261
3
0
October 19, 2017
 

|| Shubh Deepawali  ||                            The illuminations and fireworks, joy and festivities, are to signify the victory of divine forces over those of wickedness.on this day, triumphant Sri Ram returned to Ayodhya after defeating Ravana, the demon of Lanka, we celebrate the marriage of Goddess Lakshmi with Lord Vishnu,Lord Krishna killed the demon Narkasur,Mahavir attained Moksha on this day, everyone forgets and forgives the wrongs done by others. There is an air of freedom, festivity and friendliness everywhere. This festival brings about unity.
Just FYI, Initially
Shravana was for Brahamana,
Dashera was for Kshtriya,
Diwali was for Vaishya,
Holi was for Sudra.
As festivals are s...

CELEBRATING TOGETHER
Thumb_1451111417
PO#560261
3
0
October 19, 2017
Mumbai, India

|| Shubh Deepawali  ||                            
The illuminations and fireworks, joy and festivities, are to signify the victory of divine forces over those of wickedness. On Deepavali day, triumphant Sri Ram returned to Ayodhya after defeating Ravana, the demon of Lanka. On Deepavali day, we celebrate the marriage of Goddess Lakshmi with Lord Vishnu.On this day also Lord Krishna killed the demon Narkasur.

On Deepavali day, everyone forgets and forgives the wrongs done by others. There is an air of freedom, festivity and friendliness everywhere. This festival brings about unity. It instills charity in the hearts of the people.

In a happy mood of great rejoicing, village folks move about...

SPARKLES
Thumb_1451111417
PO#560261
1
0
October 6, 2017
Mira Bhayandar, India

Happy Birthday Mummy

Mother is God's wonderful creation...if you want to know the beauty of God, I say listen to your mom, try to understand her you 'll know that it's damn impossible to repay a tiniest amount of the love our mom has bestowed on us...

Mummy, today you are turning 50, you have showered ample of love, care, and concerns on our life, we being your child, Wish and pray to God that Coming days, time bring the happiest moment in your life and you attain great success in everything you do...

HAPPY BIRTHDAY MUMMY

From :
Krinal & ParthSarthi
06.10.2017

RANDOM ACTS OF POETRY - DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
3
0
September 14, 2017
 

I witnessed an incidence while travelling in a Mumbai local...

Train was crowdy and pack, no chance for a seat..meantime an (old couple) enters the compartment...

(Few people) standing on a footboard made a space for couple to enter comfortably... Couple entered and arrieved near seat.

Now...

(One Man) stands up and offers a seat to that old man....

(Another young man) who was standing since long, quarrels with him for not offering seat to him instead...

(Few reading News on their mobile / tab enjoys the show)...

Same time (one)interferes and supports the young man who initiated the quarrel...

Best part is that...the old man asked other guy to seat stating " we will get down soonest, ...

POSITIVE THINKING DAY
Thumb_1451111417
PO#560261
2
0